Diagnostyka obiektów inżynieryjnych

Przeglądy okresowe

- mostów;

- wiaduktów;

- przepustów;

- konstrukcji oporowych;

- nadziemnych i podziemnych przejść dla pieszych.

Obraz_011

Przeglądy wykonywane są komisyjnie przy udziale przedstawiciela Inwestora raz do roku, z reguły na wiosnę. W trakcie wykonywania przeglądów są dokonywane dokładne oględziny techniczne oraz badanie jego stanu w celu wykrycia wszelkich usterek, które powinny być usunięte w ramach remontu bieżącego lub kapitalnego.


Oględziny okresowe

Podpory i mosty

Pęknięcia murów, stan spoin
Stan sklepień

Stan izolacji i urządzeń odwadniających
Stan ciosów podporowych i nisz łożyskowych przyczółków i filarów
Ogólny stan konstrukcji i podpór mostowych

Stan fundamentów podpór

Konstrukcje stalowe

Zbadanie stanu powłok malarskich
Zbadanie stanu konstrukcji

Sprawdzenie stanu jezdni

Sprawdzenie stanu spoin (mosty spawane)

Zbadanie stanu stężeń podłużnych i poprzecznych

Zbadanie ogólne przęsła

Zbadanie stanu toru na moście

Zbadanie stanu mostownic, chodników, poręczy balustrad

Zbadanie stanu podsypki na mostach stalowych

Zbadanie stanu utrzymania i prawidłowego położenia łożysk ruchomych i nieruchomych

Mosty stalowe nitowane

Przegląd konstrukcji
Badanie stanu nitów

Oględziny zewnętrzne dźwigarów stalowych

Badanie poszczególnych elementów konstrukcji

Oględziny stopnia przerdzewienia całej konstrukcji

Mosty i wiadukty żelbetowe i z betonu sprężonego

Badanie stanu ogólnego podpór i konstrukcji nośnych
Oględziny stanu odwodnienia płyty jezdni, izolacje oraz stan podsypki

W przęsłach kablobetonowych dokonuje się oględzin ogólnych

W mostach prefabrykowanych sprawdza się stan połączeń poszczególnych elementów

Wiadukty nad torami (drogowe i kolejowe)

Oględziny ogólne konstrukcji
Stan elementów narażonych na korozję
Stan siatek ochronnych i zabezpieczenia przeciw porażeniu prądem na liniach zelektryfikowanych

Tunele i przejścia podziemne

Dokonywanie oględzin murów i obudowy
Oględziny stanu torów, podkładów i podsypki w tunelu

Sprawdzenie odwodnienia i izolacji

Po dokonaniu oględzin jest sporządzany protokół, przez Inspektora o stosownych uprawnieniach mostowych. Służymy również pomocą w trakcie wykonywania remontu jako nadzór inwestorski.

10

Naszym klientom oferujemy:

- prowadzenie książek mostowych;

- nadzór inwestorski podczas remontów;

- opinie techniczne, ocenę stanu technicznego;

- nadzór inwestorski podczas budowy.