Dokumentacje Systemu Utrzymania

W związku z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, a w szczególności:

oferujemy Państwu opracowanie Dokumentacji Systemu Utrzymania.

Wykonujemy dokumentacje dla:

  • wagonów towarowych,
  • lokomotyw,
  • taboru specjalnego.
zestaw_ko__owy
Mając na względzie interesy Państwa przedsiębiorstw oferujemy również zmiany do posiadanych Dokumentacji Systemu Utrzymania, wprowadzanie poprawek, aktualizację.

W przypadku opracowywanych przez nas dokumentacji, reprezentujemy przedsiębiorstwa kolejowe przed Urzędem Transportu Kolejowego, aż do chwili uzyskania decyzji zatwierdzającej Prezesa UTK dla danej dokumentacji.

Uwaga: Informujemy również, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacja systemu utrzymania (DSU) wagonów towarowych objętych procesem utrzymania realizowanym przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM), który posiada certyfikat wydany zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 653/2007 (Dz. Urz. UE L 122 z 11.05.2011, str. 22, z późn. zm.) nie podlega zatwierdzeniu Prezesa UTK.